کلیدواژه‌ها = آیین دادرسی مدنی
پیشگیری از تحقق تعارض آرا با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2070-2083

10.30510/psi.2022.315713.2662

شهاب افشار ردبیلی؛ رمضان دهقان؛ بهنام حبیبی درگاه