کلیدواژه‌ها = مطالعه تطبیقی
پیشگیری از تحقق تعارض آرا با تأکید بر قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2070-2083

10.30510/psi.2022.315713.2662

شهاب افشار ردبیلی؛ رمضان دهقان؛ بهنام حبیبی درگاه


بررسی تطبیقی جرح داور در داوری تجاری بین الملل با تکیه بر اسناد بین المللی و قوانین داخلی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1054-1071

10.30510/psi.2021.275131.1576

علی اکبر جسمانی؛ بابک خسروی نیا؛ مهدی زارع؛ محمد رمضانی