تحلیل و تبیین شاخص‌های سرمایه فکری در سازمان‌ها و مراکز آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی ،واحد خرم آباد؛ دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آباد،ایران..

2 استادیار گروه مدیریت آموزشی ، واحد خرم آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، خرم آباد، ایران.)نویسنده مسئول(

3 ستادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد خرم آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،خرم آبادایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل و تبیین شاخص‌های سرمایه فکری در سازمان‌ها و مراکز آموزشی انجام شد. این پژوهش براساس انواع مطالعه از نظر هدف، کاربردی است. جامعه‌ی آماری بخش کمی مدیران مراکز آموزشی با عوامل انسانی اثرگذار در تحقق اهداف آموزشی، به تعداد 4933 (2564 مدیر مرد و 2369 مدیر زن) نفر انتخاب گردید. حجم نمونه برای جامعه‌ی آماری از تعیین حجم نمونه بر مبنای جدول کرجسی - مورگان بهره گرفته شد، در این جدول برای تعداد جامعه آماری که 4933 نفر بود، حجم نمونه معرفی شده شامل 357 نفر می‌باشد، بر این اساس تعداد 186 مدیر مرد و 171 مدیر زن انتخاب گردید. برای روش نمونه‌گیری، در مرحله اول برای تعیین صاحب‌نظران علوم تربیتی و کارشناسان مجرب از نمونه‌گیری غیر تصادفی قضاوتی و بر اساس شناخت و ارتباط با موضوع تا حد اشباع استفاده شد. ابزار تحقیق شامل مصاحبه، پرسشنامه روش دلفی و پرسشنامه‌ی محقق ساخته با پایایی 90/0 به شکل کلی و پایایی 80/0 برای مولفه‌ی سرمایه انسانی، پایایی 72/0 برای مولفه‌ی سرمایه ساختاری، پایایی 82/0 برای مولفه‌ی سرمایه ارتباطی، پایایی 81/0 برای مولفه‌ی سرمایه اجتماعی – فرهنگی و پایایی 78/0 برای مولفه‌ی سرمایه بازآفرینی بود. از این رو با استفاده از نرم‌افزار Spss نسخه 21 و نرمافزار Lisrel و با توجه به متغیرهای تحقیق داده‌های به دست آمده از اجرای پرسش‌نامه از طریق محاسبه آماره‌های محاسبه می گردند. یافته‌های به دست آمده نشان داد که مدل سرمایه فکری مدیران سازمان‌ها و مراکز آموزشی از 70 کد، 18 شاخصه و 5 بعُد تشکیل شده است.

کلیدواژه‌ها