سیاست جنایی بین المللی در مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری: رویکردها و راهبردها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

جرائم سایبری در فرآیند تکوینی خویش تحولات مفهومی و مصداقی در حقوق جزای کلاسیک ایجاد نموده، به گونه ای که حتی ادبیات تخصصی خاص خود را داراست. به عنوان نمونه به جای اصطلاح مجرم در جرایم سایبری از عبارت هکر استفاده می شود و هکر به معنای مجرم سایبری است فارغ از اینکه عمل مجرمانه ارتکابی وی، واجد کدام وصف کیفری است. در راستای سیاست های جنایی بین المللی بحث درباره زمینه های و تاثیرگذاری های بین المللی در خصوص جرایم سازمان یافته سایبری مطرح می شود که بسیاری از پژوهشگران حوزه جرم شناسی سایبری این دوران را به دو مرحله پیش از کنوانسیون بوداپست 2001 و پس از آن تقسیم می کنند. تهدیدات سایبری چالشی برای نهادهای انتظامی در هر دو دسته کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. توجه به قانون گذاری به عنوان یک بخش جدایی ناپذیر از استراتژی امنیت سایبری همانطور که قبلا اشاره شد، امنیت سایبری نقش مهمی در توسعه مداوم فن آوری اطلاعات و نیز خدمات اینترنتی بازی می کند. در همین راستا مقاله حاضر به بررسی جنبه های راهبردی مقابله با جرایم سازمان یافته سایبری در سطح کلان و رویکردهای عملی تقنینی در این حوزه می پردازد که البته با بررسی الگوها و استراتژی های مختلف مشخص می شود که یک رهیافت جامع جهانی در مقابله با این گروه از جرایم وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها