تبیین قلمرو مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، ایران

2 استادیار گروه حقوق، الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، ایران

چکیده

امروزه نهاد مسئولیت مدنی با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ارتباطات، از اهمیت برخوردار است. یکی از موضوعات بسیار مهم را می توان بررسی موضوع مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها عنوان نمود به طوری که این موضوع در قوانین مدون ما در حقوق ایران مورد اشاره قرار نگرفته است و عموماً به عمومات آن در قوانین اشاره شده است. در راستای این موضوع بررسی ارکان مسئولیت مدنی خریدارن و فروشندگان و همچنین مستخرجین این نوع رمز ارزها از اهمیت برخوردار است. در برخی مواقع، دولت ها و در برخی مواقع اشخاص حقیقی و حقوقی در راستای خرید و فروش اینگونه رمز ارزها متضرر می گردند. از این جهت در مقاله حاضر مورد بررسی قرار خواهند گرفت که مسئولیت مدنی ناشی از استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران در چه شرایطی ایجاد می شود و چه آثاری دارد و در نهایت اصول حاکم بر آن چه می باشد. این مهم با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته است و به این یافته دست یافتیم که قوانین مدونی در راستای مسئولیت مدنی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران وجود ندارد و به عمومات تمسک شده است و این موضوع دارای ارکان سه گانه مسئولیت مدنی با شرایط متفاوتی می باشد که مبنای نظری آن در حقوق ایران، مطابق نظریه تقصیر شکل گرفته است.

کلیدواژه‌ها