بررسی تاثیر تلگرام بر آگاهی سیاسی شهروندان شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور.

چکیده

آگاهی سیاسی از موضوعات مورد بحث جامعه شناسی سیاسی و از مولفه‌های تاثیرگذار در جوامع دمکراتیک به شمار می آید. بنابراین شناخت عوامل تاثیرگذار بر شکل گیری و گسترش آگاهی سیاسی شهروندان از ضروریات نظام‌های دمکراتیک است. آگاهی سیاسی شهروندان در عصر رواج و سیطره شبکه‌های اجتماعی، به عنوان ابزارهای اطلاع رسانی و آگاهی بخش به هم پیوند می خورند. در این پژوهش، تأثیر استفاده از شبکة اجتماعی تلگرام، پرمصرف ترین و محبوب‌ترین پیام رسان در ایران، بر آگاهی سیاسی شهروندان شیراز بررسی شده است. این تحقیق، پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه طراحی شده و با حجم نمونه 326 نفر، بین شهروندان شیراز باهدف پاسخ به این پرسش که رابطه بین عضویت در شبکه اجتماعی تلگرام و آگاهی سیاسی در بین شهروندان شیراز چگونه است ؟، اجرگردید. برای آزمون فرضیه‌ها روش تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون مبنا قرارگرفت. نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل پرسشنامه بیانگر آن است که بین مدت زمان استفاده و فعالیت کاربر تلگرام با آگاهی سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درواقع زمان استفاده و فعالیت کاربر در تلگرام، سبب تقویت آگاهی سیاسی شده است.

کلیدواژه‌ها