طراحی و تبیین مدل بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد اثربخشی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در استان های فارس و خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت فناوری اطلاعات،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز؛تهران ،ایران

2 استادیار دانشگاه شاهد،تهران،ایران

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،تهران،ایران

چکیده

این تحقیق با هدف طراحی و تبیین مدل بلوغ مدیریت دانش و کسب و کار هوشمند با رویکرد اثربخشی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط فناوری اطلاعات در استان های فارس و خراسان رضوی انجام شده است. جامعه آماری شامل مدیران، کارشناسان و کارکنان شرکت‌های فناوری اطلاعات در 200 شرکت بوده که از بین آنها 40 شرکت از استان فارس و 50 شرکت از استان خراسان رضوی به طور تصادفی ساده مورد شناسایی و انتخاب قرار گرفتند. روش گردآوری اطلاعات، ترکیبی از روش های کیفی و کمی بوده است. ابتدا با استفاده از پرسشنامه سازمان بهره وری آسیایی با 65 سوال، جمعا تعداد 180 پرسشنامه میان جامعه آماری توزیع و تعداد 178 پرسشنامه تکمیل شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس برای تکمیل اطلاعات، با استفاده از روش دلفی، مصاحبه با 6 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دانش انجام شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون "کای دو" جهت تعیین رابطه و آزمون "دی سامرز" جهت تعیین میزان شدت و آزمون رگرسیون استفاده گردید. تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد که میزان اثربخشی معیارهای هفت گانه مدیریت دانش، به ترتیب، نتایج مدیریت دانش،6/48 درصد، فرآیندهای دانشی،5/48 درصد، رهبری،6/52 درصد، فرآیندها،6/46 درصد، افراد،6/52 درصد، فناوری، 28 درصد، یادگیری و نوآوری،6/56 درصد بوده است. در رابطه با متغیر"کسب و کار هوشمند" با رویکرد "اثربخشی سازمانی" و همچنین "اثربخشی سازمانی" و "ویژگی های کسب و کارهای کوچک و متوسط نیز" نیز، رابطه معنی داری" مورد تأیید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها