ارزیابی تاثیر مدیریت خبر بر فرهنگ سازمانی در خبرگزاری‌های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز ، ایران

2 استادیار گروه ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، تبریز ، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ارومیه ، ایران

چکیده

بر این اساس تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مدیریت خبر بر فرهنگ سازمانی در خبرگزاری‌های تحت پوشش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رشته تحریر درآمد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان خبرگزاری‌های تحت مالکیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که تعداد آنها برابر با 500 نفر ارزیابی شد که با استفاده از فرمول کوکران، 217 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد و داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدند. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد که میانگین درصدی فرهنگ سازمانی برابر با 6/74 درصد و مدیریت خبر برابر با 3/78 درصد می‌باشد. نتایج استنباطی تحقیق نیز نشان داد که رابطه میان مدیریت خبر و هفت بعد آن (کارکرد اصلی خبررسانی، نیاز مردم، امکانات و محدودیت‌ها، نقش‌های مدیریتی خبر، مطلوبیت، سرعت انتشار خبر و بازخوردها و نظارت) با فرهنگ سازمانی از نظر آماری در جهت مثبت معنادار می‌باشد. همچنین از میان متغیرهای وارد شده بر مدل رگرسیونی فرهنگ سازمانی، متغیرهای نقش‌های مدیریتی خیر، کارکرد اصلی خیر رسانی، مطلوبیت و بازخوردها و نظارت در مدل مذکور باقی ماندند که در مجموع توانستند 45 درصد از تغییرات فرهنگ سازمانی را تبیین نمایند که متغیر نقش‌های مدیریتی خبر تاثیر نسبی بالاتری داشته و بعد از این متغیر نیز به ترتیب متغیرهای کارکرد اصلی خبر رسانی، بازخوردها و نظارت و مطلوبیت در رده‌های بعد قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها