ارائه مدل نقش خود برندسازی و نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از نظر مسیر اجرا از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان تربیت بدنی شهر تهران معادل 1600 نفر بود که حجم نمونه نیز 384 تعیین شد و روش نمونه گیری نیز تصادفی بود. ابزار پژوهش شامل 3 پرسشنامه‌های : 1-پرسشنامه خود برند سازی سازمانی، 2- پرسشنامه خلاقیت و نوآوری آنتونیک و همکاران و 3- پرسشنامه تغییر سازمانی بیورتیک و لیوتین بود که اعتبار آن با دیدگاه خبرگان و پایایی نیز با آزمون آلفای کرونباخ حاصل شد برای تحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده که با بهره گیری از نرم افزار SPSS و LISREL حاصل خواهد شد. یافته ها نشان داد بین خود برنسازی و پذیرش تغییر معلمان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین نوآوری نیز در پذیرش تغییر معلمان اثرگذار است. بر اساس نتایج می توان نتیجه گرفت که خود برندسازی و نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی اثرمعناداری دارد.

کلیدواژه‌ها