ارائه الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه دانش‌آموزان (مطالعه موردی: هنرستان‌های شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی نظام آموزشی مبتنی بر توسعه نگرش کارآفرینانه دانش‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران میباشد. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش اکتشافی انجام شد. گردآوری داده‌ها به روش آمیخته( کیفی و کمی )صورت گرفته و ابزار گرد آوری داده‌ها مصاحبه وپرسشنامه بود. جامعة آماری بخش کیفی شامل خبرگان ( مدیران ، کارآفرینان برترو اساتید دانشگاه ها) بوده که تعداد 20 نفر برای نمونه انتخاب شدند و در بخش کمی شامل کلیه مدیران، دبیران و مربیان‌های هنرستان‌های شهر تهران در سال 1399 بود که بر اساس فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 305 نفر در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در بخش کیفی با استفاده از نرم افزار MAXQDA ودر بخش کمی به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار SPSS 16 و Smart PLS انجام می‌شود. در این تحقیق برای توصیف داده‌ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد فراوانی، جدول توزیع فراوانی، ترسیم نمودارها و همچنین توصیف ویژگی‌های پاسخ دهندگان به پرسشنامه استفاده می‌گردد. و در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد. نتایج نشان داد مولفه‌های: آموزش کارآفرینانه، روحیه کارآفرینی، مشاوره تحصیلی و شغلی، سبک رهبری و مدیریت هنرستان‌ها، ارتباط با صنعت و تجارت، محتوای آموزش کارآفرینی، توسعه مهارت‌های کارآفرینی در فراگیران، فضا و تجهیزات آموزشی، و در نهایت روش‌های آموزش کارآفرینی، به عنوان مولفه ها و شاخص های موثر بر نظام آموزشی جهت توسعه نگرش کارآفرینانه دانش‌آموزان هنرستان‌های شهر تهران است. بررسی‌ها نشان از برازش مدل بود

کلیدواژه‌ها