اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

2 استاد تمام، گروه روانشناسی عمومی و بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استاد تمام، گروه روانشناسی عمومی و بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

4 استاد تمام، گروه روانشناسی بالینی و عمومی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

نظریه ذهن می‌تواند تحت‌تأثیر هیجانات افراد قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل مادران کودکان دبستانی و پیش‌دبستانی شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 30 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در معرض 10 جلسه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز (2012) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مورد سنجش قرار گرفتند.
نظریه ذهن می‌تواند تحت‌تأثیر هیجانات افراد قرار گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف اثربخشی برنامه آموزشی تنظیم هیجانی مادران بر توانایی نظریه ذهن کودکان 4 تا 9 سال انجام شد.
روش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل مادران کودکان دبستانی و پیش‌دبستانی شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که تعداد 30 نفر از آنها با روش نمونه‌گیری در دسترس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در معرض 10 جلسه آموزش تنظیم هیجان قرار گرفت و هر دو گروه با استفاده از پرسشنامه نظریه ذهن هوتچینز (2012) در سه مرحله پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری مورد سنجش قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها