بررسی بازاریابی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معدلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازاریابی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسرکان، همدان، ایران

4 گروه مدیریت بازرگانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

10.30510/psi.2022.314040.2600

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و برازش الگوی هنجار بازاریابی اخلاقی در صنعت هتلداری با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری به انجام رسید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ رویکرد، اکتشافی، و از لحاظ نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری می‌باشد. در روش کمّی نیز، مدیران و کارکنان ارشد گروه هتل‌های پارسیان به عنوان جامعه در نظر گرفته شدند و از میان آنها، 210 نفر بر اساس روش نمونه‌برداری طبقه‌ای تصادفی با تسهیم متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. در فاز کمّی تحقیق نیز، ابزار اصلی جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌ای بسته و محقق ساز مشتمل بر 42 گویه بود که بر اساس مدل مفهومی اولیه طراحی گردید. در فاز کمّی تحقیق، جهت انجام تجزیه و تحلیل های توصیفی و استنباطی، از نرم‌افزارهای SPSS، Lisrel و smartPLS استفاده شد. سرانجام، نتایج تحقیق منجر به طراحی مدل هنجارهای بازاریابی اخلاقی در صنعت هتلداری (بر اساس ساختار مدل پارادایمی) شد و روابط فرضی مدل در یک جامعه وسیع مورد آزمون و تأیید قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها