مروری بر عوامل موثر بر بومی سازی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی (مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

2 دانشکده علوم اجتماعی، گروه مدیریت دولتی و گردشگری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشکده علوم اجتماعی، گروه اقتصاد، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

10.30510/psi.2022.303435.2266

چکیده

مدیریت سبز نوعی بازنگری فکری در کار نهادها و سازمان‌های گوناگون با احترام به محیط‌زیست است لذا منجر به پاسخگویی زیست‌محیطی شده و مسئولیت‌پذیری را در بین کارکنان سازمان و نهایتا سازمان ایجاد نموده است تا مسئولیت اصلاح خسارات وارده زیست‌محیطی مشخص گردد. بنابراین اشاعه فرهنگ سازمانی سبز، بستر شکل‌گیری اهداف راهبردی مدیریت منابع انسانی سبز و سپس اهداف راهبردی سازمان است. بر همین مبنا و با توجه به اهمیت این موضوع، این تحقیق با موضوع بررسی عوامل موثر بر بومی سازی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی مورد ارزیابی قرار گرفته شده است. جهت انجام این تحقیق از دو روش کیفی و کمی بهره برده شده است که در روش کیفی با استفاده از مقالات به روز داخلی و خارجی از سایت های معتبر علمی، مولفه های مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی شدند و با تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار AMOS مورد آزمون قرار گرفت سپس بر اساس ابزار پرسشنامه ماتریسی نظرات خبرگان جمع آوری و با استفاده از روش دیمتل فازی F.DEMATEL مولفه های اثرگذار و اثرپذیر شناسایی شدند و نهایتا پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج به دست آمده ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها