بررسی اثر بخشی آموزش متقابل، توضیح مستقیم برسرعت یادگیری و مهارت‌های حل‌مساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.30510/psi.2022.299904.2143

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه اثربخشی آموزش متقابل ، توضیح مستقیم بر مهارت‌های حل‌مساله و سرعت یادگیری دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهر شیراز است. مطالعۀ حاضر نیمه‌آزمایشی است، که از جامعۀ دانش‌آموزان دختر پایه پنجم شهر شیراز، 34 دانش‌آموز با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه‌های مهارت‌های حل‌مساله و سرعت یادگیری بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نرم‌افزارSPSS-22 انجام شد. نتایج نشان داد آموزش متقابل، توضیح مستقیم بر افزایش مهارت‌های حل‌مساله (51/0=Partial ŋ2، 001/0=p ، 15/53=F) تأثیر معناداری داشت، همچنین، آموزش متقابل، توضیح مستقیم بر افزایش سرعت یادگیری (36/0=Partial ŋ2، 001/0=p ، 47/29=F) تأثیر معناداری داشت. همچنین، میزان اثربخشی آموزش متقابل بیشتر از توضیح مستقیم در مهارت‌های حل‌مساله و سرعت یادگیری دانش‌آموزان به‌دست آمد (05/0>p). پژوهش حاضر نشان داد آموزش متقابل و توضیح مستقیم میزان مهارت‌های حل‌مساله و سرعت یادگیری دانش‌آموزان را بهبود می‌بخشد. بر این اساس، دانش‌آموزان در فرایند آموزش متقابل و توضیح مستقیم (خصوصاً در آموزش متقابل) می‌آموزند تا نسبت به حل‌مسائل در فرایند یادگیری کارآمدتر عمل کنند و در این مسیر، میزان مهارت‌های حل‌مساله و سرعت یادگیری را بهبود می‌بخشند.

کلیدواژه‌ها