طراحی و تبیین مدل جبران خدمات کارکنان صنایع خلاق (مطالعه موردی؛ خبرگزاری صدا وسیما)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

3 استاد گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

10.30510/psi.2022.286971.1737

چکیده

طی دهه گذشته، تعدادی از دولت‌ها در سرتاسر جهان به اهمیت صنایع خلاق پی برده و تدوین سیاست‌هایی برای ترویج آن را آغاز کرده‌اند. صنایع خلاق، مؤلفه مهم اقتصادهای دانش‌بنیان شده‌اند و در موارد قابل اندازه‌گیری، در زمینه‌های رشد و ایجاد شغل، سهمی بالاتر از متوسط را به خود اختصاص داده‌اند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین وجه تمایز و برجستگی صنایع خلاق، جنبه منابع انسانی آن است. در میان فعالیت های مدیریت منابع انسانی، نظام پرداخت‌ها می‌تواند بر تصمیم‌های کارکنان تاثیر گذار باشد. با توجه به مطالب بیان شده، در این پژوهش سعی می‌شود تا مدل جبران خدمات کارکنان صنایع خلاق (مطالعه موردی؛ خبرگزاری صدا و سیما)، طراحی و تبیین شود. در ادامه با بررسی نظرات 10 نفر از اساتید و متخصصان حوزه منابع انسانی و صنایع خلاق و خبرگان خبرگزاری صدا و سیما، متغیرهای موثر شناسایی گردید و در نهایت با استفاده از روش داده‌بنیاد که از نوع تحقیقات مقطعی به شمار می‌رود، داده‎ها در خلال چند هفته جمع‎آوری شده است. نتایج نشان داد مقوله سیستم پاداش مناسب با تعداد 113 تکرار کد در رتبه اول می باشد، ویژگی های فردی با تعداد کد 88 در رتبه دوم و عملکرد برتر با 33 کد در رتبه سوم قرار دارد.این پژوهش نشان داد یک سیستم جبران خدمات به درستی اجرا شده می‌تواند انگیزه‌ای برای کیفیت کار و عملکرد کارکنان فراهم کند. به همین ترتیب، یک سیستم جبران خدمات با نظارت ضعیف می‌تواند منجر به روحیه پایین، عملکرد غیرسازنده، و حتی منجر به درصد بالایی از ترک خدمت کارکنان شود.

کلیدواژه‌ها