ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات، گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران و دانشیار، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

4 گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران و دانشیار، گروه علوم ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه

10.30510/psi.2022.345884.3547

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای بود. روش تحقیق علّی-مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر کلیه نوجوانان (11 تا 18 سال) شهر اردبیل که از بین آنها 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه سلگی و همکاران (1394) استفاده شد. برآورد روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها از نظر متخصصان و اساتید و برآورد پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که این مقدار برای پرسشنامه ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. داده ها از طریق آزمون های t تست و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد رسانه های جمعی و اجتماعی نقش متفاوتی در آگاهی هویت ملی و ابعاد آن (اجتماعی، تاریحی، فرهنگی و سیاسی) در بین نوجوانان دارند(01/0>P). به طوری که آگاهی از هویت ملی و ابعاد آن در بین نوجوانانی که رسانه غالب آنان از نوع اجتماعی است کمتر از نوجوانانی است که رسانه غالب آنان از نوع جمعی می باشد 2/15 درصد از آگاهی فرهنگی، 7/10 درصد از آگاهی تاریخی، 4/4 درصد از آگاهی سیاسی و 1/7 درصد از آگاهی اجتماعی نوجوانان از طریق تفاوت در اثر نوع رسانه (جمعی و اجتماعی) تبیین می شود. بنابراین نتیجه گرفته می شود که نوع رسانه نقش بسیار مهمی در آگاهی نوجوانان از هویت ملی ایفا می کند.

کلیدواژه‌ها