طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی ، مشهد، ایران

2 گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران(نویسنده مسئول)

3 گروه علوم تربیتی و مدیریت آموزشی، واحد مشهد ، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد ، ایران

10.30510/psi.2022.351932.3738

چکیده

امروزه توانمندسازی با رویکرد رشد وتوسعه حرفه ای معلمان مساله مهمی است که باید به آن توجه گردد. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توانمندسازی با رویکرد توسعه حرفه ای معلمان مدارس ابتدایی شهر زابل است. روش پژوهش به صورت کیفی و کمی است. برای طراحی مدل از رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق دلفی و پانل خبرگان مهمترین ابعاد و مؤلفه‌های قابلیت توانمند سازی و توسعه حرفه ای معلمان انتخاب شدند. در بخش کمی از پرسشنامه تأثیر توانمندسازی معلمان با رویکرد توسعه حرفه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش در این تحقیق 213 نفر از معلمان شهرستان زابل انتخاب شده اند. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شده است. برای تعیین روایی آزمون سنجش تأثیر روش‌های توانمندسازی و توسعه حرفه ای معلمان از روایی ملاک استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش شغلی، غنی سازی شغل، سبک مدیریت مشارکتی، تفویض اختیار، انگیزه‌های فردی، نگرش شغلی به ترتیب اولویت اول تا ششم می باشند.

کلیدواژه‌ها