تحلیل جامعه شناختی مدل سازی هیجان لذت گرایی در صنعت پوشاک لوکس با تعدیل گری عملکرد هیجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت بازرگان (گرایش بازایابی) ،دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد عجب شیر،ایران

2 استادیار،گروه مدیریت بازرگانی،واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

3 عضو هیات علمی ، مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی و توریسم)، دانشگاه آزاد اسلامی ،واحد عجبشیر،ایران ،دانشگاه های آلمان

4 -نویسنده چهارم : مجتبی رمضانی، استادیار،گروه مدیریت بازرگانی،واحد بناب ، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب ، ایران

10.30510/psi.2022.296767.2034

چکیده

با توجه به جایگاه صنعت پوشاک لوکس و اهمیت آن در جوامع امروزی که نیازهای متعدد انسان را برآورده می کند و با توجه به رشد قابل توجه مصرف کالاهای لوکس، به خصوص پوشاک و تغییر رویکرد مصرف به یک پدیده مدرن و همچنین باتوجه به کمبود دانش در مورد چگونگی بهینه ساختن بازار و مدیریت در زمینه مصرف کالاهای لوکس، برآن شدیم که پژوهشی در حوزه بازاریابی و با هدف بررسی ارائه مدل سازی هیجان لذت گرایی در صنعت پوشاک لوکس با تأکید برنقش عملکرد هیجان لذت گرایی انجام دهیم. در واقع پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که رضایت خاطر شخصی چه تأثیری بر عملکرد هیجان لذت گرایی نسبت به خرید برند پوشاک لوکس دارد؟جهت آزمودن فرضیه ها، مصرف کنندگان این محصول در شهر تهران با حجم نمونه 277 نفر و با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس وگلوله برفی به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرند : این مطالعه از حیث هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد می باشد و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار SPSS و lisrel انجام گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رضایت خاطر شخصی بر عملکرد هیجان لذت گرایی نسبت به خرید برند پوشاک لوکس تأثیر مثبت و معناداری دارد.
کلید واژه : هیجان لذت گرایی ـ پوشاک لوکس ـ تعدیل گری

کلیدواژه‌ها