تاثیر آموزش غنی سازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جراح چشم و کارشناس ارشد مشاوره خانواده. دانشکاه آزاد اسلامی واحد رودهن. رودهن. تهران. ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن . رودهن . تهران . ایران

3 کارشناس روانشناسی . دانشگاه آزاد اسلام واحد رودهن . رودهن. تهران . ایران

10.30510/psi.2022.293368.1928

چکیده

پژوهش حاضر با عنوان «تاثیر آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی در زوجین مراجعهکننده به مراکز مشاوره شهر تهران » در سال 1398 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه زوجینی بودند که به مراکز مشاوره سطح شهر تهران مراجعه کردند و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از این افراد دارای معیارهای ورود به پژوهش بود که به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم‌بندی شدند و 15 نفر از آن‌ها تحت آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون در 10 جلسه 90 دقیقه‌ای قرار گرفتند و 15 نفر دیگر در این مدت، هیچ دوره‌ی آموزشی را پشت سر نگذاشته و در لیست انتظار ماندند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه کیفیت زناشویی باسبی و همکاران- فرم تجدیدنظرشده (1995) و بهزیستی ذهنی مولوی و همکاران (1389) به دست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار، چولگی-کشیدگی، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس چندمتغیره) استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش غنیسازی رابطه زناشویی به شیوه اولسون بر کیفیت زناشویی و بهزیستی ذهنی اثربخش بوده و بیشترین تاثیر را بر مولفهی انسجام (از زیرمقیاسهای کیفیت زناشویی) و سرزندگی (از زیرمقیاسهای بهزیستی ذهنی) داشته است.

کلیدواژه‌ها