شناسایی الگوی شایستگی آموزشی زنان برای تصدی پست های اجرایی در استانداری خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

10.30510/psi.2022.291167.1838

چکیده

زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع دارای پتانسیل های بالایی به منظور تصدی مناصب مهم اداری و سازمانی می باشند زنان به دلیل برخی از خصوصیات شخصیتی و ذاتی می توانند حتی در برخی از سازمان ها بخصوص سازمان های خدماتی نقش پررنگ و موثری را در راستای پیشبرد اهداف سازمان ایفا نمایند. هدف این مقاله شناسایی الگوی شایستگی آموزشی زنان برای تصدی پست های اجرایی در استانداری خوزستان است. روش انجام پژوهش آمیخته اکتشافی(کمی-کیفی) و جامعه آماری آن 94 نفر از اساتید دانشگاهی مرتبط با حوزه پژوهشی و پرسنل زن استانداری خوزستان است و نمونه آماری 62 برآورد میشود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بر اساس معیار های مد نظر، اقدام به شناسایی مولفه های کلیدی در هر متغیر اقدام شد و این متغیر ها بر اساس معیار های مرتبط به منظور بررسی سطح اهمیت هریک از معیارها و ارزش گذاری این معیار ها در تامین نیازمندی از دیدگاه کارکنان زن، به منظور نظر خواهی در اختیار کارکنان زن استانداری خوزستان قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها