بررسی تأثیر کیفیت اشتغال زنان بر تحول خانواده (مطالعه موردی زنان شاغل شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی گرایش اقتصادی و توسعه، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 استادیار ، گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

3 استادیار ، گروه جامعه شناسی،، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

10.30510/psi.2022.343192.3479

چکیده

یکی از مهم‌ترین تحولات جامعه معاصر تغییر در نقش و پایگاه اجتماعی زنان است و گرایش بیش از پیش زنان به اشتغال بیرون از خانه موجب شده این روند تشدید شود و به نوبه خود بر خانواده تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر کیفیت اشتغال زنان بر تحول خانواده انجام شد. روش پژوهش حاضر پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها نیز پرسشنامه بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه زنان شاغل ساکن در شهر تهران بودند، که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله-ای تهران به 4 پهنه تقسیم شد و از هر پهنه نیز یک منطقه انتخاب شد و براساس فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد از هر منطقه تعداد 384 نفر به عنوان نمونه بدست آمد که برای پوشش دادن خطاهای احتمالی 400 پرسشنامه از هر منطقه و مجموعا 1600 پرسشنامه با روش نمونه‌گیری در دسترس توزیع و جمع‌آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با رگرسیون و با نرم‌افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان داد؛ کیفیت اشتغال زنان بر تحول خانواده تاثیر معنی‌دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر تحول نقش‌های خانوادگی تاثیر معنی‌دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر قدرت تصمیم‌گیری در خانواده تاثیر معنی‌دار و مثبت دارد. کیفیت اشتغال زنان بر کیفیت روابط خانوادگی تاثیر معنی‌دار و مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها