تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.

2 حقوق، حقوق و الهیات،، دانشگاه ازاد اسلامی واحدنجف آباد، نجف آباد، ایران(نویسنده مسئول)

3 دانشیار گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،، نجف آباد، ایران

10.30510/psi.2022.334189.3263

چکیده

هر قدرت سیاسی پس از شکل‌گیری با آسیب‌های مختلفی از جمله آسیب‌های اخلاق سیاسی مواجه می‌باشد؛ کارگزاران هر حکومت، اعم از دینی و غیردینی، به همان میزان که از منصب و اختیارات و امکانات حکومتی، برخوردارند؛ در معرض انواع آفات و آسیب‌ها نیز قرار دارند. لذا هدف اصلی پژوهش فعلی تدوین راهبرد آسیب‌زدایی اخلاق سیاسی کارگزاران در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می-باشد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که، 32 عامل قوت، 29 عامل به‌عنوان ضعف، 17 عامل فرصت و نیز تهدیدات در قالب 15 عامل شناسایی شدند. در مرحله‌ی بعد، ماتریس عوامل داخلی و خارجی ترسیم شد که نتایج نشان داد که کارگزاران در جمهوری اسلامی ایران از لحاظ اخلاق سیاسی در ربع اول ماتریس IE قرار دارد که حاکی از تهاجمی بودن موقعیت استراتژیک آنها در حوزه اخلاق سیاسی دارد. سپس راهبردهایی متناسب با هر کدام از موقعیت‌ها ارائه گردید که این راهبردها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی شدند. در نهایت از میان راهبردهای تهاجمی، راهبرد 6SO « توجه به حاکمیت ارزشهای انسانی صداقت در سیاست به عنوان تحقق شرط سیاستمداری» با وزن 156/0 نسبت به سایر راهبردها در اولویت بالاتری قرار گرفت. راهبردهای 13 SO « حمایت از کارکنان خلاق و با استعداد و فراهم آوردن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان» و 9 SO« گفتمان سازی دینی و حقوقی با بهره‌گیری از تاریخ و تجربه ها» به ترتیب در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها