تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات بر خلاقیت فردی با نقش میانجی سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی(مدیریت ورزش) واحد تهران مرکز .دانشگاه آزاد اسلامی .تهران ،ایران

2 گروه تربیت بدنی (مدیریت ورزش)، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.30510/psi.2022.358011.3886

چکیده

هدف از انجام تحقیق تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات بر خلاقیت فردی با نقش میانجی سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان می‌باشند. که تعداد 246 نفر به عنوان نمونه های آماری به روش تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های: قابلیت های فن آوری اطلاعات چانوپاس و همکاران (2006)، سازمان یادگیرنده واتکینز و مارسیک (1996)، عدالت سازمانی چستر و همکاران (2007) و خلاقیت فردی رندسیپ (2009) استفاده شد. جهت آزمون الگوی تحقیق از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از ضریب آلفای کرونباخ و برای بررسی شاخص‌های پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی واگرا و همگرا، آزمون‌های سوبل و واف (VAF) و مدل‌سازی معادلات‌ساختاری از نرم‌افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 23 و پی.ال.اس نسخه 2 استفاده شد. نتایج نشان داد که تاثیر قابلیت فن آوری اطلاعات بر خلاقیت فردی با نقش میانجی سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان تاثیر دارد. با توجه به یافته‌های مطالعه حاضر می‌تواند به مدیران ذیربط وزارت ورزش و جوانان پیشنهاد شود مسیر پیشرفت فن آوری اطلاعات، سازمان یادگیرنده و عدالت سازمانی را هموار نموده تا بتوان در جهت رشد و توسعه خلاقیت فردی کارکنان گام برداشت

کلیدواژه‌ها