بررسی جامعه شناختی فساد اداری و ساز و کارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان،دانشگاه آزاد اسلامی ، آبادان ، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی،واحدآبادان،دانشگاه آزاد اسلامی ، آبادان ، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف واکاوی جامعه‌شناختی معضل فساد اداری و ساز و کارهای کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن در ایران می‌باشد. در این راستا تلاش شده است نقش علل و عوامل مؤثر در ایجاد و گسترش پدیده فساد اداری، رابطه نظام‌مند سیاسی – اقتصادی و اجتماعی با پدیده فساد اداری، نتایج و پیامدهای وجودی و استمراری پدیده فساد اداری و در نهایت ارائه روش‌های مناسب برای مبارزه با این پدیده مذموم مورد تجزیه و تحلیل علمی واقع شود. روش تحقیق به کار گرفته شده در نوشتار، روش توصیفی- تحلیلی است که به منظور نگارش چارچوب نظری موضوع تحقیق از روش کتابخانه ای بهره گرفته شده است که بر اساس بررسی و مطالعه منابع و آثار موجود در رابطه با موضوع حاضر مورد تبیین واقع شده است. نتایج به دست آمده از این نوشتار نشان می‌دهد که فساد اداری برآیند علل و عوامل گسترده و متعددی است، به صورتی که عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نهایت اداری از جمله موارد مهم این پدیده بر شمرده شدند. از سوی دیگر استفاده از روش‌های پیشگیرانه به جای مجازات و تنبیه افراد متخلف، هدفمند کردن برنامه های مبارزه با پدیده فساد اداری، نظام مند کردن رویه فرهنگ سازمانی و توسعه و گسترش آن به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی جامعه و نهایتاً پرداختن به موارد سازمانی، ساختار و تشکیلات اداری و تجزیه و تحلیل آن بر اساس رویکردهای جامعه شناختی با هدف کاهش فساد اداری به عنوان راهکارهای اساسی ارائه شده اند.

کلیدواژه‌ها