بررسی وضعیت کارآمدی معلمان شهرقم براساس الگوی معلم کارآمدمتناظربه سند تحول بنیادین وبرنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسلامی اراک ،اراک،ایران

2 استاد دانشگاه پیام نور، تهران،ایران،-گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ،اراک ،اراک .ایران .(نویسنده مسئول)

3 استادیار ،دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسلامی اراک، اراک،ایران

4 دانشیار ،دکتری فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه آزاداسلامی اراک، اراک،ایران،

10.30510/psi.2022.329119.3094

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تعیین میزان کارآمدی معلمان شهر قم بر اساس الگوی معلم کارآمد متناظر به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان بوده است. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا،کمی، از نوع روش پیمایشی بوده است. جامعه آماری پژوهش معلمان دوره های مختلف تحصیلی ابتدایی و متوسطه شهر قم بوده که تعداد 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شده اند.ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بر گرفته از الگوی معلم کارآمد از پژوهش(جمالو و دیگران،1399) بوده است که روایی و اعتبار پرسشنامه مورد بررسی و تایید قرار گرفته است.برای تحلیل داده ها از آزمون های آماری t تک گروهی و آزمون فریدمن در محیط نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر این است که ،بطورکلی وضعیت کارآمدی معلمان شهر قم از نظر ابعاد سه گانه معلم کارآمد ،یعنی،باور و نگرش،توانایی و شایستگی و عملکرد و رفتار، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.اما وضعیت معلمان در 22 مولفه از 80 مولفه معلم کارآمد ، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و نیاز به توجه بیشتر دارد

کلیدواژه‌ها