ارائه مدل مفهومی اثر بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پارادایم فساد اداری در ادارات کل ورزش و جوانان جوانان کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان ،کرمان ،ایران

10.30510/psi.2022.301295.2186

چکیده

در راستای دستیابی به سلامت اداری و اثر بخشی سازمانی و به منظور جلوگیری از تخلفات ، سازمان های ورزشی با استفاده از سیستم های هوشمند ، فناوری های اطلاعاتی را بکار گرفته اند. هدف ارائه مدل اثر بخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات بر پارادایم فساد اداری در ادارات کل ورزش و جوانان کشور بود. روش پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان (تعداد1023) تشکیل می دادند. گرد آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد فناوری اطلاعات و ارتباطات (مکی ،1394) با آلفای 95/0 و پرسشنامه فساد اداری (گودرزی ،1386) با آلفای 86/0 صورت گرفت . حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 278 بود. روش نمونه گیری بصورت تصادفی خوشه ای بود . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی و رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار 22spss صورت گرفت. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین فناوری اطلاعات (001/0 ≤ P ، 19/0-= r) و ارتباطات (001/0 ≤ P ، 22/0-= r) باکاهش فساد اداری رابطه معنی داری در سطح 099/0اطمینان وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (001/0= p و 22/0- = Beta) رابطه معنی‌داری با نمرات کاهش فساد اداری دارد. نتایج تحلیل آنوا نشان داد سطح معناداری نمره فناوری اطلاعات (001/0= p 05/14 = F )، بیشتر از 05/0 بود . بنابر این بکارگیری سیستم های فناوری در ادارات کل ورزش و جوانان کشور توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها