حل و فصل غیر قضایی اختلافات و دعاوی با مبنای عدالت ترمیمی در جامعه شناسی جنایی ایران (مصادیق و روش ها)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

3 استاد گروه حقوق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

شیوه های جایگزین یا غیر قضایی حل وفصل اختلاف به همه روشهایی اطلاق می شودکه حل وفصل اختلاف در خارج از دادگاه صورت می گیرد.در این شیوه ها اختلافات به وسیله شخص یا اشخاص ثالثی مطابق با روش وآیین رسید گی مورد توافق طرفین حل وفصل می شود. استفاده از روش حل وفصل اختلاف مذکورکه دارای قواعد ومقررات مشخصی بوده ودر چهار چوب موسسات مورد ترویج وتشویق قرار گرفته باشد می تواندبه عنوان جایگزین شیوه دادگاهی ورسمی حل اختلاف مطرح و در راستای آموزه های عدالت ترمیمی از آن یاد نمود . زمینه و هدف : با نگاهی گذرا به سنت ها، آداب و رسوم و عقاید و پیشینه تاریخی ایران می توان به آسانی ردپای اندیشه های عدالت ترمیمی مبتنی بر مصالحه و مدارا و بخشش را در جلوه های مختلف حیات اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. دراین پژوهش تلاش می شود شیوه های حل اختلاف غیر قضایی از جمله داوری ها و دادرسی های سنتی، روش های مبتنی بر مصالحه و سازش، که مبتنی بر جبران خسارت ها و نمودهایی از عدالت ترمیمی می باشد در سیاست جنایی سده ی اخیر ایران مورد بررسی قرار گیرد . روش تحقیق :این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای و منابع اینترنتی انجام شده است .یافته هاو نتایج: یافته های پژوهش نشان مید هد در ایران از دیر باز رو ش های غیر قضایی و جایگزین عدالت کیفری مبتنی بر جبران خسارت بزه دیده وجود داشته است .

کلیدواژه‌ها