رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی مشتریان برای محصولات ارگانیک شرکت طبیعت زنده با برند (سینره)در استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی، واحد یاسوج،دانشگاه آزاداسلامی ، یاسوج،ایران

2 استادیار گروه مدیریت،واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی ،یاسوج،ایران

3 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه لرستان،خرم آباد ، ایران

10.30510/psi.2022.292049.1879

چکیده

زمینه: پژوهش حاضر به رتبه بندی عوامل موثر بر رفتار زیست محیطی مشتریان برای محصولات ارگانیک شرکت طبیعت زنده با برند(سینره) در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است.
روش: روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها کمی بوده است. جامعه آماری پژوهش، فروشندگان فروشگاه های استان کهگلویه و بویر احمد با سطح مناسب فروش محصولات سینره به تعداد 40 نفر می باشد. در این پژوهش، ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ی استاندارد بازاریابی سبز(جواهیر و همکاران) بود. برای رتبه بندی اهمیت مولفه ها و ابعاد مدل طراحی شده از روش تحلیل شبکه ای استفاده شده است.
یافته ها: مولفه های موثر بر رفتار زیست محیطی مشتریان برای محصولات ارگانیک شرکت طبیعت زنده با برند(سینره) در استان کهگیلویه و بویراحمد در قالب 4 مولفه شناسایی شده و سپس با استفاده از نظرات 40 نفر از فروشندگان با استفاده از روش تحلیل شبکه ای به رتبه بندی این مولفه ها پرداخته شده است.
نتیجه گیری: نتایج رتبه بندی متغیرهای تاثیرگذار روی رفتار زیست محیطی مشتریان با استفاده از مدل تحلیل شبکه ای نشان داد که بالاترین اهمیت مربوط به دغدغه های زیست محیطی با وزن 0.446 بوده و برچسب پاک با وزن 0.51 اهمیت را در میان متغیرهای مورد بررسی دارا می باشد.
کلید واژگان: بازاریابی سبز، محصولات ارگانیک، تحلیل شبکه ای، دغدغه زیست محیطی، شرکت طبیعت زنده.

کلیدواژه‌ها