نویسنده = گارینه کشیشیان سیرکی
وضعیت حکمرانی خوب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران (1397-1390)

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400

10.30510/psi.2022.252244.1308

مجتبی ملکشاهی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ عبدالرحمن حسنی فر


کاربرد نظریه کوانتوم در تحلیل جامعه مدنی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 112-136

10.30510/psi.2020.252874.1317

شهرام قاضی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


واکاوی شاخص های مؤثر بر حکمرانی خوب شهری در شهر زاهدان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 243-275

10.30510/psi.2020.241184.1205

سعید خسروی؛ حمید احمدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


مولفه های تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 242-272

10.30510/psi.2020.241952.1214

محمدرسول درویشی؛ محمدرضا قائدی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمد توحید فام