نویسنده = علیرضا آرش پور
جایگاه حق بر هوای پاک در رویه ی قضایی بین المللی

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 1028-1047

10.30510/psi.2022.337315.3334

احمد عسگری ارجنکی؛ علی مشهدی؛ علیرضا آرش پور


بررسی تعیین فلات قاره و منابع دریای خزر در کنوانسیون قزاقستان

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 774-786

10.30510/psi.2022.294839.1983

مینا قلیچ خان؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور


اعمال صلاحیت ناشی از تحدید حدود دریایی در پرتوی کنوانسیون آکتائو

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 292-305

10.30510/psi.2022.313151.2576

مینا قلیچ خان؛ مسعود راعی دهقی؛ علیرضا آرش پور