نویسنده = علی چهکندی نژاد
مصادیق مصادره اموال در حقوق موضوعه‌ ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1468-1487

10.30510/psi.2022.369165.4125

محمد آهنگری؛ علی چهکندی نژاد؛ سیدمحمد رضوی


بررسی ابعاد فقهی-حقوقی حقوق مندرج در کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 1597-1606

10.30510/psi.2022.295665.2005

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد


حقوق ماهوی ناظر بر عدالت اجتماعی در حقوق موضوعه و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1028-1040

10.30510/psi.2022.314550.2616

حسن حسن زاده؛ علی میر ابراهیمی؛ علی چهکندی نژاد