نویسنده = علی جعفری
ارزیابی آگاهی از هویت ملی در رسانه های جمعی و اجتماعی با رویکرد مقایسه ای (مطالعه موردی نوجوانان شهر اردبیل)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 1927-1942

10.30510/psi.2022.345884.3547

غلامعلی فرج زاده خیاوی؛ اصحاب حبیب زاده؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر


اثرپذیری هویت نوجوانان از فضای مجازی و واقعی

دوره 5، شماره 9، آذر 1401، صفحه 1585-1598

10.30510/psi.2022.334783.3288

بهجت شهابی عنبران؛ شهناز هاشمی؛ علی جعفری؛ محمد سلطانی فر