نویسنده = مهشید مهتابی
بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 895-914

10.30510/psi.2022.317226.2863

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


علت وقوع جرایم در فضای سایبر

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2780-2792

10.30510/psi.2022.310155.2470

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی