نویسنده = یزدان نصرتی
الزامات کشف حقیقت در دادرسی های جامعه اداری

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 1302-1320

10.30510/psi.2022.328496.3070

محسن همتی؛ محمدجواد جعفری؛ یزدان نصرتی


اصول متناظر براصل علنی بودن دادرسی در اسناد بین المللی و نظام حقوق بشر

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2895-2910

10.30510/psi.2022.357618.3868

مریم بیرانوند؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


چالش های مجازات های جایگزین حبس در سیاست جنایی ایران در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3511-3528

10.30510/psi.2022.375161.4157

رضا دلفانی؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


مسئولیت کیفری نقصان یافته جرایم اطفال و نوجوانان در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1777-1790

10.30510/psi.2022.350675.3694

کیانوش هادی پور؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی


مسئولیت کیفری نقصان یافته جرائم مجانین در سیاست جنایی ایران و نظام حقوقی انگلستان

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 821-834

10.30510/psi.2022.329808.3117

کیانوش هادی پور؛ مسعود قاسمی (نویسنده مسئول)؛ یزدان نصرتی