کلیدواژه‌ها = موانع فرهنگی
بررسی جایگاه موانع فرهنگی در عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1121-1136

10.30510/psi.2023.313075.2574

رحمان قربانی درزی محله؛ حسن زارعی محمودآبادی؛ علی محمد فلاح زاده