کلیدواژه‌ها = معلمان
مقوله‌های راهبردی مدیریت استعداد در مدارس: یک مطالعه کیفی

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 7220-7238

10.30510/psi.2022.293005.1930

معصومه شریفی؛ ناصر عباس زاده؛ حمید شفیع زاده


ارائه مدل نقش خود برندسازی و نوآوری در پذیرش تغییر معلمان تربیت بدنی

دوره 5، شماره 8، آبان 1401، صفحه 2334-2345

10.30510/psi.2022.300536.2164

پریسا آقایی؛ زینت نیک آیین؛ حمید سجادی؛ فریده اشرف گنجویی