کلیدواژه‌ها = عوامل سیاسی
الگوی دیپلماسی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2669-2699

10.30510/psi.2022.312159.2543

رضا ابراهیمی؛ طاهر بهلکه؛ زین العابدین فلاح؛ اسرا عسکری


شناسایی مولفه های موثر بر تربیت هنری دانش آموزان دوره اول متوسطه آموزش و پرورش ایران

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 2621-2632

10.30510/psi.2022.351962.3741

اردشیر کاظمی؛ مرجان کیان؛ عباسعلی قیومی؛ محسن عامری شهرابی


بررسی عوامل سیاسی – اقتصادی تاثیرگذار در مشارکت زنان در جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 1510-1527

10.30510/psi.2022.330999.3144

سحر پورحسینی دهمیری؛ رضا پریزاد؛ علی َشیرخانی