کلیدواژه‌ها = مدیران
طراحی و آزمون مدل مدیریت تعارض برای مدیران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 592-608

10.30510/psi.2022.294286.1974

معصومه نعل چی؛ مهری دارایی؛ ابراهیم پور حسینی


ارائه الگوی انتخاب مدیران آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 1262-1278

10.30510/psi.2022.315705.2653

نسیم پرگل؛ لطف اله عباسی سروک؛ مهدی شریعتمداری؛ عباس خورشیدی