کلیدواژه‌ها = جوانان
بررسی میزان تجددگرایی و تأثیر آن بر بازاندیشی هویت جوانان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 422-438

10.30510/psi.2022.292713.1902

سیدناصر حجازی؛ مهرداد نوابخش؛ سیدعلی هاشمیان فر


آینده پژوهی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت انتخاباتی جوانان در انتخابات ریاست جمهوری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 796-839

10.30510/psi.2021.279908.1640

محسن امیری؛ سیمین حاجی پور ساردویی؛ مجتبی مقصودی؛ رضا کاویانی


تاثیر سرمایه اجتماعی- فرهنگی برهویت ملی جوانان شرق استان گلستان

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1034-1053

10.30510/psi.2022.355897.3828

سید ابوالفضل حسینی نیا؛ شهرزاد بذرافشان؛ اذر اسکندری؛ رحمت الله امیر احمدی