کلیدواژه‌ها = نفت
نقش نفت در ساختار اجتماعی استان خوزستان

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 360-395

10.30510/psi.2021.262987.1398

عزیز حیدری کیا؛ فریدون اکبرزاده؛ حسین کریمی فرد؛ لنا عبدالخانی