شناسایی و تحلیل تاثیر متقابل پیشران‌های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ، داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺴﺎﺑﺪارى، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﺗﻬﺮان، اﯾﺮان

10.30510/psi.2022.310699.2473

چکیده

ظهور و گسترش رسانه‌ها به ویژه رسانه‌های نوین اعم از رسانه‌های اجتماعی، اینترنت و مانند آن، رسانه‌های تلویزیون و رادیو را تحت تاثیر اساسی قرار داده است و مخاطبان زیادی را از تلویزیون جدا کرده‌اند. هدف مطالعه حاضر تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر در سناریوهای آینده سرگرمی در صدا و سیما است. لذا در گام نخست مبانی نظری و گزارش‌های موسسات مشاوره‌ای مختلف در سطح جهان و ایران مورد بررسی قرار گرفت و عوامل و پیشران‌های موثر بر آینده سرگرمی در رسانه صدا و سیما شناسایی گردید. سپس از طریق نظرسنجی از خبرگان، عوامل نهایی شده و با رویکرد آینده پژوهی و نرم‌افزار میک‌مک، اقدام به طراحی الگو و بررسی تاثیر متقابل پیشران‌های آینده سرگرمی در صدا و سیما گردید. به طور کل 11 پیشران در این مطالعه شناسایی گردید که پیشران‌های توسعه فناوری‌ها و فضای دیجیتال، عوامل اقتصادی و سبک زندگی بیشترین تاثیر را در آینده سرگرمی در رسانه صدا و سیما داشته است

کلیدواژه‌ها