نویسنده = مسعود مطلبی
نقش فساد در شکنندگی دولت در ایران (مورد مطالعه: دولت‌های‌ نهم و دهم)

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 2203-2229

10.30510/psi.2022.338226.3367

عباس ایمان پور؛ حمید احمدی؛ مسعود مطلبی


سیاست خارجی اسرائیل در قبال جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 754-773

10.30510/psi.2022.313007.2569

فرامرز صالحی؛ رضا کاویانی؛ مسعود مطلبی


سیاستگذاری قومی در جمهوری اسلامی ایران و نقش آن در امنیت و انسجام ملی

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 889-905

10.30510/psi.2021.295947.2017

خسرو کریمی؛ مصطفی ابطحی؛ مسعود مطلبی


چالش گفتمان های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا در ایران ( 1396-1392)

دوره 2، شماره 4، دی 1398، صفحه 375-393

10.30510/psi.2021.236948.1175

اکرم بای؛ بابک نادرپور؛ مسعود مطلبی