نویسنده = محمود فیروزی مقدم
بررسی نگاه تطبیقی گوتیک در ادبیات ایران و غرب

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2654-2667

10.30510/psi.2022.310079.2455

محمود فیروزی مقدم؛ امین احمدیان؛ حمیدرضا سلیمانیان؛ علی صادقی منش


واکاوی ‌درون‌مایة نمایشنامه‌های غلامحسین ساعدی و تأثیرپذیری از نمایشنامه‌های سنّتی و مدرن اروپایی

دوره 5، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 669-693

10.30510/psi.2022.316660.2678

محبوبه قنادان؛ مهیار علوی مقدم؛ محمود فیروزی مقدم؛ ُسهند خیرآبادی


مطالعۀ تأثیرات خودشناسانۀ پدیدۀ اجتماعی «سفر» در منظومۀ کوش‌نامه بر اساس الگوی جوزف کمبل

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 253-269

10.30510/psi.2022.306566.2367

سید ابوالحسن هاشمی؛ محمود فیروزی مقدم؛ مهیار علوی مقدم


بررسی تفکر انتقادی در ادبیات کودک و نوجوان

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3390-3414

10.30510/psi.2022.368374.4116

سعید حیرانی؛ محمود فیروزی مقدم؛ مهیار علوی مقدم