نویسنده = قباد کاظمی
بررسی و تحلیل مسئولیت کیفری ایران در جرایم سایبری

دوره 5، شماره 11، بهمن 1401، صفحه 895-914

10.30510/psi.2022.317226.2863

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


علت وقوع جرایم در فضای سایبر

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2780-2792

10.30510/psi.2022.310155.2470

مهشید مهتابی؛ قباد کاظمی؛ مسعود قاسمی


رویه ی قضایی دادگاه های تجدید نظر استان کرمانشاه در خصوص تعلیق اجرای مجازات

دوره 5، شماره 7، مهر 1401، صفحه 850-875

10.30510/psi.2022.314783.2630

کیومرث عزیزی کلاره؛ قباد کاظمی؛ اکبر وروایی