نویسنده = علی اکبر اسمعیلی
تببین پیامدهای اخلاقی حکم فقهی وحقوقی شبیه سازی انسانی

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 290-313

10.30510/psi.2022.317916.2740

فاطمه حسین ابادی؛ محمد غلامعلی زاده؛ علی اکبر اسمعیلی


رویکرد کنوانسیون ریو در حفاظت از حیات زیست محیطی

دوره 4، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 870-880

10.30510/psi.2022.345107.3527

سیدحامد شجاعی؛ علی اکبر اسمعیلی؛ حسین میری


مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی ذیمدخل در طرح های جنگلداری با نگاهی بر توسعه پایدار

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 2814-2832

10.30510/psi.2022.347881.3599

زینب zinab؛ علی اکبر اسمعیلی؛ محمد غلامعلی زاده