نویسنده = قدرت اله طالب نیا
طراحی و اعتباریابی الگوی آموزش - مهارت رشته حسابداری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 715-740

10.30510/psi.2022.318347.2759

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر


بررسی عوامل و مولفه های مورد نیازمدل پارادایمی آموزش - مهارت رشته حسابداری به روش گرندد تئوری

دوره 3، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 3224-3225

10.30510/psi.2022.362214.3980

فاطمه رسولی؛ حبیب اله نخعی؛ قدرت اله طالب نیا؛ محمد حسن غنی فر