کلیدواژه‌ها = شهرداری
اسباب معافیت شهرداری از مسئولیت مدنی با نگاهی به رویه قضایی

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 1365-1382

10.30510/psi.2022.315177.2649

مرصاد ابوذری؛ داریوش بابایی؛ علی مهبودی


نظام حقوقی حاکم بر تملکات دولت و شهرداری ها در ایران با تاکید بر نقش قدرت و خدمت عمومی

دوره 5، شماره 2، اردیبهشت 1401، صفحه 899-916

10.30510/psi.2022.320734.2834

علیرضا گلستانه؛ حسین جوان آراسته؛ پیمان حکیم زاده خوئی


اعمال نظریه های جامعه گرایی و فرد گرایی در تصویب و تدوین قوانین با تاکید بر قوانین شهرداری

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 69-574

10.30510/psi.2022.298766.2109

امیرحسین ایزدپناهی؛ علیرضا رجب زاده اصطهباناتی؛ محمد صادقی


وظائف و مسئولیت سازمانهای ناظر بر سازه‌های ساختمانی در ایران

دوره 3، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1295-1313

10.30510/psi.2022.299976.2151

بهمن مرادیفر؛ حسین شیخ الملوک (نویسنده مسئول)؛ فرامرز باقرآبادی