کلیدواژه‌ها = طلاق
تاثیر اقتصاد به عنوان یکی از اصول حاکم بر روابط زوجین درطلاق

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 486-500

10.30510/psi.2022.250676.1293

زکیه محمدی؛ فهیمه ملک زاده؛ یونس واحد یاریجان


بررسی تطبیقی عسر و حرج زوجه در حقوق ایران و انگلیس

دوره 3، شماره 3، آذر 1399، صفحه 2754-2774

10.30510/psi.2022.360071.3915

عفت حمزه حسین آبادی؛ قوام کریمی (نویسنده مسئول)؛ مهران جعفری