کلیدواژه‌ها = هویت قومی
فراتحلیل رابطه بین هویت قومی و دلبستگی ملی

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2293-2309

10.30510/psi.2022.314715.2624

لیلی لجمیری؛ فاطمه احمد بیگی؛ زهرا صباغیان


بررسی مشارکت سیاسی شهروندان بالای 18 سال شهر اهواز

دوره 5، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 516-539

10.30510/psi.2022.312014.2533

حسین حاجی پور؛ یوسف امینی؛ منوچهر کردزنگنه؛ علی حسین حسین زاده


مطالعه پوشش زنان زرتشتی ایران و تاثیر آن بر هویت قومی و ملی در دوران معاصر

دوره 5، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 586-609

10.30510/psi.2022.332023.3181

رامونا محمدی؛ محمدرضا شریف زاده؛ ابوالفضل داودی رکن آبادی؛ حسین اردلانی