کلیدواژه‌ها = بیع
بررسی آموزه های اخلاقی در باب بیع باتاکیدبر نظر امام خمینی(ره) و دیگر فقهای امامیه

دوره 5، شماره 12، اسفند 1401، صفحه 613-620

10.30510/psi.2022.301086.2179

سیدمحسن رزمی؛ محمدرضا کاظمی گلوردی؛ مراد جعفرزاده


دیدگاه فقهای امامیه در مورد انتقال مالکیت بیع کلی فی الذمه و تطبیق با حقوق ایران

دوره 5، شماره 10، دی 1401، صفحه 2311-2329

10.30510/psi.2022.314632.2620

علی حسنی؛ سید محمد مهدی احمدی؛ سید علیرضا حسینی


تبیین ماهیت فقهی و حقوقی استخراج و بیع رمز ارزها در حقوق ایران

دوره 5، شماره 4، تیر 1401، صفحه 389-406

10.30510/psi.2022.334183.3264

علیرضا امام؛ علی زارع؛ علی تقی خانی


بررسی آثارشرط وکالت درقراردادهای مبتنی بربیع .......

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 442-455

10.30510/psi.2022.304958.2308

هومان پارسا؛ محمد رمضانی؛ مهدی زارع؛ بابک خسروی نیا


تبارشناسی فقهی- حقوقی بیع اقساطی با نگاهی بر کنواسیون 1980 وین

دوره 4، شماره 3، آذر 1400، صفحه 800-820

10.30510/psi.2022.291612.1885

جلال سلطان احمدی؛ ابراهیم تقی زاده؛ یوسف ابراهیمی


بررسی فقهی و حقوقی بیع اعضا بدن در فقه و حقوق ایران

دوره 3، شماره 1، اردیبهشت 1399

10.30510/psi.2022.348422.3623

محمد بهنام نیا؛ سیروس شهریاری